top of page


“Priroda nije mjesto za posjetiti. Ona je dom.”

– Gary Snyder

Park prirode Una je pozicioniran na sjeverozapadu Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, te se prostire na teritoriji opština Krupa na Uni, Novi Grad, Kostajnica i Kozarska Dubica.

Zaštićeno područje zauzima ukupnu površinu od 2 772,60 hektara. Najniža nadmorska visina zauzima je 94 mvn, dok je najviša tačka na 135 mnv.

Na području Parka prirode dozvoljeno je selektivno i ograničeno korišćenje prirodnih bogastava, kontrolisane intervencije i aktivnosti koje su usklađene sa funkcijama zaštićenog prirodnog dobra

Una - JEDNA JEDINA

Legenda kaže kako su stari Rimljani, koji su kroz mnoga osvajanja izgubili smisao za lijepo, izbivši na obale rijeke Une ostali zapanjeni ljepotom kakvu nigdje nisu sreli. Jedan od tih Rimljana uzviknuo je “Una!” (jedna/jedina), jednim uzvikom izrazio je svu ljepotu ove rijeke kakve više nigdje nema. Tako je, kažu, ova rijeka dobila ime koje je zadržala do dana današnjeg.

una-nemanja-mijic (2).jpg

Flora

Flora i vegetacija ovoga dijela Republike Srpske istraživana je sporadično i nedovoljno. Na vertikalnom profilu rijeke Une razlikuju sedam pojaseva: supramediteranski, supmontani, montanski, supramontani, subalpinski, alpski i subnivalni. Prema njima, u donjem toku reke Une dominantan je submontani pojas. Tipična vegetacija ovog područja je klimatogena i predstavlja mezofilne šume hrasta kitnjaka i običnog graba. Najistraživanija i najvažnija vegetacija rijeke Une formirana je na sedrenim barijerama. Vegetaciija sedre nije jednolična i razlikuje se na visokim slapovima i na manjim barijerama što je uslovljeno brzinom i prozračnošću vode. Takođe različite zajednice se formiraju na osvjetljenijim dijelovima sedre i u sjenci. 

Fauna

Na području Parka prirode Una moguće je evidentirati životinjskih vrsta, od kojih se 92 nalaze na popisu Dodatka Konvencije o zaštiti evropskih divljih vrsta i prirodnih staništa (Bern 1979) i Konvenciji o zaštiti migratornih vrsta divljih životinja (Bon 1979).
Kod beskičmenjaka koji su usko vezani za vodu kao životni medij, primjetna je dominacija nekoliko čestih vrsta vilinih konjica, koji se mogu zapaziti uz površinu vodotoka i na obalnoj vegetaciji. Vezane su uglavnom za tekuća vodena staništa i mogu se primjetiti na gotovo čitavom istraživanom području (Calopteryx splendens,
Onychogomphus forcipatus i Platycnemis pennipes). Njihovo prisustvo potvrđuje bogatstvo i očuvanost ekosistema čiji su sastavni dio. Od staništa koja su pogodna za razvoj većeg broja vrsta vilinih konjica, najznačajniji su aktivni ili mrtvi rukavci i plići zalivi obrasli vegetacijom. 

una-nemanja-mijic (11).jpg
una-nemanja-mijic (8).jpg

Pejzažne karakteristike

Predio karaktekterišu mozaik fragmenata prirodnih očuvanih staništa, djelimično izmjenjenih i onih nastalih antropogenim uticajima. Osnovne karakteristike pjezaža ovog područja čini čista i smaragdna rijeka Una, te niz hidroloških, geomorfoloških i drugih fenomena među kojima se ističu mnogi sedreni oblici, brzaci, vodopadi, ade i riječna jezera, kao i neraskidiva obalna vegetacija koja prati rijeku duž njenog toka. Una je svojim procesom stvaranja sedre i sedrenih fenomena unikatna prirodna pojava na teritoriji Bosne i Hercegovine. U vrijeme niskog vodostaja rijeke, ove sedrene formacije posebno dolaze do izražaja, kada postaju i „pristanište“ velikom broju ptica.

Koncept zaštite

Pored primarnog cilja - očuvanja prirode, upravljanje zaštićenim područjem se bazira i na uspostavljanju skladnih odnosa između potreba zaštite i aktivnosti ljudi. To podrazumijeva uvažavanje potreba autohtonog stanovništva i lokalne zajednice, uključujući upotrebu resursa za opstanak u onoj mjeri u kojoj to neće izazvati negativan uticaj na primarne ciljeve upravljanja.

Koncept zaštite Parka prirode „Una“ zasniva se na zaštiti, razvoju, uređenju i upravljanju parkom prirode, koji se bazira na:

1) Koncept zaštite i unapređenja

2) Koncept održivog razvoja

pavle.jpg

Doživi UNU

Osnivači Javne ustanove Park prirode Una

Kontaktirajte nas

Sjedište

Kej Vojvode Stepe 23,

79220 Novi Grad, RS, BiH

Kontakt

+387 66 349 660

  • Facebook

Radno vrijeme

Pon - pet

07:00 - 15:00

euzastava.png
Ova internet platforma je kreirana na inicijativu Udruženja "Green team" Novi Grad, uz finansijsku podršku Evropske unije. Svi sadržaji su isključiva odgovornost JU "Park prirode Una" i ne odražavaju nužno stavove Evropske unije.
bottom of page