top of page

O Ustanovi

znak_zp_round.png

Pun naziv: Javna ustanova Park prirode „Una“, Novi Grad.

Skraćeni naziv: JU Park prirode „Una“ Novi Grad.

Sjedište: Kej Vojvode Stepe br. 23, 79220 Novi Grad

Osnivači JU Park prirode „Una“ Novi Grad su: Opština Novi Grad, Opština Krupa na Uni, Opština Kostajnica i Opština Kozarska Dubica.

JU Park prirode „Una“  Novi Grad obavlјa djelatnosti od opšteg društvenog interesa. 

Pored toga, upravlјa prirodnim i kulturno istorijskim vrijednostima, zemlјištem, objektima i drugim nepokretnostima u svojini Republike Srpske, koja su joj prenesena na upravlјanje i korištenje, u skladu sa zakonom koji propisuje sistem javnih službi i planskim dokumentima.

 

Poslove upravlјanja, zaštite i razvoja, JU Park prirode „Una“ Novi Grad obavlјa u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode.

Unutrašnja organizacija

​Organizacionu strukturu JU Park prirode „Una“ Novi Grad sačinjavaju sektori koji su razvrstani po djelatnostima, a to su:

 • Sektor zaštite prirodnih vrijednosti, kulturnih i drugih dobara te gazdovanje sa

 • ​Sektor za razvoj Parka prirode, unapređenje, prezentaciju i popularizaciju prirodnih vrijednosti i kulturnih dobara.

 • Sektor ugostitelјstva, turizma i trgovine.

 • Sektor zajedničkih službi.

​​
Organizacija i sistematizacija radnih mjesta  JU Park prirode „Una“ Novi Grad utvrđuje  se  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, koji donosi direktor, a Osnivači, u skladu sa zakonom, na isti daju saglasnost.

una-nemanja-mijic (10).jpg
una-nemanja-mijic (12).jpg

Obaveze osnivača Parka prirode

Osnivači JU Park prirode „Una“ Novi Grad, u skladu sa zakonom:

 • daju saglasnost na Godišnji  program rada i Finansijski plan JU Park prirode „Una“ Novi Grad,

 • daju saglasnost na Statut JU Park prirode „Una“ Novi Grad,

 • donose plan upravlјanja Parkom prirode.

 • razmatraju i usvajaju Godišnji izvještaj o poslovanju i Godišnji obračun,

 • daju saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Park prirode „Una“ Novi Grad, 

 • daje predhodnu saglasnost na program za sprovođenje mjera upravlјanja.

Zakon o zaštiti životne sredine Republike Srpske

una-nemanja-mijic (9).jpg

Zaštita životne sredine

JU Park prirode „Una“ Novi Grad organizuje rad i aktivnosti na sprovođenju djelatnosti u Parku prirode na način i pod uslovima kojima se u najvećoj mogućoj mjeri vrši i sprovodi zaštita životne sredine i prirode u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim  propisima.

Shodno prirodi obavlјanja djelatnosti na zaštiti prirode i životne sredine u Parku prirode, JU Park prirode „Una“ Novi Grad utvrđuje mjere i zadatke koji se odnose na način upotrebe, čuvanja i skladištenja materijalnih sredstava, opreme i materijala, način odlaganja smeća i otpadnog materijala i opreme, kao i druge mjere i zadatke koje je neophodno planirati i sprovoditi radi zaštite prirode i životne sredine.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti prirode u Parku prirode sprovode se sledeće mjere zaštite i razvoja:

 • sprečavanje radnji i djelatnosti koje mogu narušiti osnovna obilјežja i druga svojstva parka prirode,

 • zaštita, očuvanje i unapređenje biogeografskih obilјežja područja, ekosistema i raznovrsnosti izvorne flore i faune, izdvajanjem i uzgajanjem sjemenskih sastojina, kao i drugih reprezentativnih, bioloških, geomofoloških, geoloških, hidroloških i pejzažnih obilјežja,

 • očuvanje kulturno-istorijskih vrijednosti,

 • naučno-istraživačka djelatnost,

 • kulturno-obrazovna djelatnost,

 • prezentacija i popularizacija vrijednosti parka prirode.

bottom of page