top of page
Dragonfly

Beskičmenjaci - vilini konjici

Identifikovano 26 vrsta, a obzirom na nedovoljnu istraženost, moguće je očekivati i prisustvo dodatnih 30 vrsta.

Pastrmka.jpg

Ihtiofauna

Morfologija Une takođe omogućava da je na jednom mjestu moguće vidjeti čak 39 različitih vrsta riba koje generalno ne naselјavaju ista staništa u drugim rijekama.

kornjaca.jpg

Herpetofauna

U rijeci Uni i njenom obalnom pojasu registrovano je 13 vrsta vodozemaca i 11 vrsta gmizavaca, od kojih se veliki dunavski vodenjak, crvenotrbi mukač i barska kornjača nalaze u Dodatku II i IV Direktive o staništima i spadaju u Natura 2000 vrste i kao takve traže posebnu brigu.

Fauna

Za potrebe izrade ove studije koja je prethodila proglašenju Parka prirode Una dio faunističkih podataka dobijen je terenskim istraživanjima Republičkog Zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa i saradnika 2017. i 2019. godine, recentnih literaturnih podataka i podataka iz dokumenta „Akcijski plan zaštite biološke raznolikosti rijeke Une i priobalnog područja“ koji je izradio Državni zavod za zaštitu prirode, sa sjedištem u Zagrebu – Republika Hrvatska. Rezultati istraživanja koja je proveo Državni zavod za zaštitu prirode 2009. godine sastavni su dio Akcionog plana i tada je, između ostalog, evidentirano i 325 životinjskih vrsta, od kojih se 92 nalaze na popisu Dodatka Konvencije o zaštiti evropskih divlјih vrsta i prirodnih staništa (Bern 1979) i Konvenciji o zaštiti migratornih vrsta divlјih životinja (Bon 1979). Ta istraživanja su sprovedena na području rijeke Une i njenog priobalnog pojasa, koji geografski i administrativno pripada Gradu Hrvatska Kostajnica i opštinama Jasenovac, Hrvatska Dubica, Majur i Dvor.

Posebno istaknuta faunistička bogatstva ogledaju se u:

ptice.jpg

Avifauna

Prilikom terenskog obilaska, moguće je primjetiti preko 37 vrsta prtica., koje su ishranom i staništem vezane za područje.

vidra.jpg

Terifauna

Vrijedi istaknuti prisustvo vidre koja je prisutna tokom čitavog toka, kao i dabra, koji se nalaze pod zaštitom, kao uz značajniji broj krupnih sisara.

bottom of page